Τελευταία νέα :

ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ

Διαβάστηκε 8957 φορές

1. Protocol No.: C16011
Φάσης 3 τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της δεξαμεθαζόνης σε συνδυασμό με MLN9708 ή της θεραπείας επιλογής του ιατρού που χορηγείται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική συστηματική αμυλοείδωση ελαφράς αλύσου (AL)
Κριτήρια εισαγωγής
Ιστολογική επιβεβαίωση με ερυθρό του Congo
dFLC≥ 50 mg/L
Όργανο στόχος
Να μην εκτεθεί σε αναστολέα πρωτεασώματος
Να έχει λάβει έως 3 γραμμές θεραπείας
ANC  1000/µl, PLTs  75,000
ALP ≤ 5  ULN

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Μελέτη φάσης 2 της μονοθεραπείας με daratumumab σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με AL αμυλοείδωση σταδίου 3b ΕΜΝ22
IV daratumumab 16mg/kg weekly cycle 1 and 2, biweekly cycles 3-6 and then monthly until a maximum of 2 years

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ιστοπαθολογική διάγνωση αμυλοείδωσης με ανοσοιστοχημεία και πολωμένο φως ή ηλεκτρονική μικροσκοπία ΚΑΙ
Σε άνδρες άνω των 70 και μαύρους ασθενείς μόνο με καρδιακή συμμετοχή φασματοσκοπία μάζας ή ηλεκτρονική μικροσκοπία ή αρνητικό PYP scan ΚΑΙ
Μετρήσιμη νόσος Mpeak>0,5g.dl ή εμπλεκόμενη ελαφρά αλυσίδα >20 με abnormal ratio και Dflc>20 ΚΑΙ
Καρδιακή συμμετοχή σταδίου 3β
Αποκλείονται ασθενείς με FEV1<50%

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

2. ANDROMEDA
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της δαρατουμουμάμπης σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη, βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (CyBorD) έναντι χορήγησης μόνο CyBorD σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με συστηματική αμυλοείδωση ελαφράς αλύσου (AL)

Κριτήρια εισαγωγής
1. Μετρήσιμη αμυλοείδωση ελαφράς αλύσου, όπως ορίζεται από τουλάχιστον ΕΝΑ από τα ακόλουθα:
 μονοκλωνική πρωτεΐνη ορού ≥ 0,5 g/dL με ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (τυπική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και ανοσοκαθήλωση από κεντρικό εργαστήριο),
 ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ορού ≥ 5,0 mg/dL με μη φυσιολογική αναλογία κάππα:λάμδα ή διαφορά μεταξύ εμπλεκόμενων και μη εμπλεκόμενων ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (dFLC) ≥ 5mg/dL.
2. Προσβολή ενός ή περισσοτέρων οργάνων από την αμυλοείδωση AL σύμφωνα με τις συναινετικές οδηγίες
α. Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων ≥ 1,0Χ109/L.
β. Επίπεδο αιμοσφαιρίνης ≥ 8,0 g/dL (≥ 5 mmol/L). Η μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων επιτρέπεται έως 7 ημέρες πριν από την τυχαιοποίηση.
γ. Αριθμός αιμοπεταλίων ≥ 50Χ109/L. Οι μεταγγίσεις αιμοπεταλίων είναι αποδεκτές χωρίς περιορισμό κατά τη διάρκεια της περιόδου προκαταρκτικής αξιολόγησης.
δ. Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) ≥ 20 mL/λεπτό/1,73 m2.

Κριτήρια αποκλεισμού
Προηγούμενη θεραπεία για αμυλοείδωση AL ή πολλαπλό μυέλωμα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που στοχεύουν την CD38, με εξαίρεση μέγιστη έκθεση σε 160 mg δεξαμεθαζόνης (ή ισοδύναμου κορτικοστεροειδούς) πριν από την τυχαιοποίηση
Προηγούμενη ή τρέχουσα διάγνωση συμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας οστεολυτικής νόσου, πλασματοκυττώματος, ≥ 60% πλασματοκυττάρων στον μυελό των οστών ή υπερασβεσταιμίας
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με ταχέως εκπνεόμενο όγκο σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1) < 50% του προβλεπόμενου φυσιολογικού. Επισημαίνεται ότι η μέτρηση του FEV1 απαιτείται για ασθενείς που πιθανολογείται ότι έχουν ΧΑΠ, ενώ οι ασθενείς πρέπει να εξαιρούνται εάν ο FEV1 είναι < 50% του προβλεπόμενου φυσιολογικού.
Βαθμού 2 αισθητηριακή ή Βαθμού 1 επώδυνη περιφερική νευροπάθεια

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ 

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών